jgj

jgj

torsdag den 4. august 2016

Naturprojekt på Fanø er endelig virkelighed

Michael Baun og Niels Fischer-Nielsen ved en af adgangslågerne.
De to dyreholdere er blandt de lokale landbrugere, der inddrages i projektet.

Efter to års forberedelse igangsætter Fanø Kommune i disse uger et ambitiøst naturprojekt i samarbejde med lokale landmænd og dyreholdere. Formålet er at sikre nogle af de biologisk rigeste områder mod tilgroning. Græssende husdyr skal holde arealerne åbne, så der kommer sollys nok ned til de mange planter, insekter og fugle, der er afhængige heraf. De fleste af de for Fanø så karakteristiske arter er lyskrævende, og tilgroningen er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed på øen. Græsningen udføres af relativt få dyr, så arealerne kommer til at fremstå som en mosaik med både meget lav vegetation og pletter med en højere. Samlet set resulterer det i en større variation af dyre- og plantearter. Ingen arter vil forsvinde - heller ikke de typisk fremmede og udplantede arter, som projektet sigter på at reducere - men en lang række arter vil få bedre vilkår.

Det er ikke bare dyrene bid, der vil åbne mere op for lyset ved jordoverfladen. Nogle få tramp fra dyrene, der nogle steder tramper ned gennem græsset, vil skabe et nyt åbent lille spirebed, som mange plantearter behøver for at kunne sprede sig uden konkurrence fra de dominerende arter på stedet. Med et fint ord vil græssende dyr skabe mere dynamik på arealerne, og både sjældne orkideer, tranebær og lyngen vil på sigt blive begunstiget af projektet. For at kunne dokumentere og følge resultaterne har Nationalpark Vadehavet ydet økonomisk tilskud til, at Fanø Kommune har kunnet få foretaget en analyse af områdernes naturtilstand (vegetationssammensætning), inden dyrene er kommet ud.

Ud over at pleje Fanøs natur og dermed være en del af dem samlede indsats i Nationalpark Vadehavet, giver projektet mere lokalt produceret kød, der kan sælges med en positiv historie om, at dyrene har gjort en stor indsats for øen. Derudover vil vi kunne opleve, fremvise (og samle i) en natur, der også i fremtiden vil indeholde et væld af spændende arter.

Arten klit-vintergrøn er sjælden og truet i Danmark. Den findes enkelte
steder på Fanø, men trues af tilgroning og manglende dynamik i klitterne.


Størstedelen af arealerne i græsningsprojektet er kommunalt ejede, mens også private lodsejere er med. På alle arealerne gælder i dag naturbeskyttelseslovens regler for offentlig adgang, og selvom der nu kommer et hegn omkring, gælder det fortsat, at man er mere end velkommen til at opleve naturen. Hegnet er kun til for at hole dyrene ude. Vi mennesker får adgang via strategisk velplacerede låger, hvor der også snart vil blive opsat diskrete informationstavler om naturen og den indsats, der nu gøres for at sikre den. Dyrene vil kun opholde sig på arealerne 2-3 måneder om året, og man skal ikke være bange for dem, blot færdes roligt i deres nærhed. Måske ser man dem slet ikke, da områderne er ganske store.

Fanø Kommune inviterer snarest til en offentlig fejring af igangsættelsen af græsningsprojektet ude ved et af områderne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar